fbpx
חנות עדכונים מהשטח ההמלצות שלכם! אודות תמיכה ועזרה נגישות
למעלה מ-100 עסקי תיירות כבר מרווחים יחד איתנו!
פרסם אצלנו
עקבו אחרינו
אורח | התחבר
חנות
תשומות שוטפות חרבות ברזל

תשומות שוטפות: הבהרות לחישוב המענק בעד הוצאות קבועות

תשומות שוטפות: הבהרות לחישוב המענק בעד הוצאות קבועות
2.5K
0
5.0
2.5K
0
5.0

קרן הפיצויים שברשות המסים מבקשת להציג מספר הבהרות בנוגע לחישוב המענק בעד הוצאות הקבועות, וזאת בשל פערי חישוב בין התביעות המוגשות לבין התוצאה המתקבלת בהחלטת המנהל

נכתב על ידי: מערכת אתר visit2israel
נכתב על ידי: מערכת אתר visit2israel

תשומות שוטפות חרבות ברזל

 

1.  הבהרה בנוגע לחישוב “מקדם הוצאות קבועות”

תשומות שוטפות חרבות ברזל: בענפים מסוימים, חלק מהתשומות/הוצאות הינן תשומות בשיעור מס אפס ו/או תשומות פטורות ועל כן אינן מדווחות למע”מ.

במהלך הטיפול באלפי בקשות למענק בעד הוצאות קבועות, בהן טיפלה קרן הפיצויים, נתגלו מקרים בהן התגלו טעויות, כגון:

 • עוסק שרושם בבקשה את התשומות החייבות שדווחו למע”מ, ללא הכללת תשומות נוספות
 • המדווחות במס הכנסה כתשומות פטורות או תשומות בשיעור אפס ולכן תוצאת מקדם
 • ההוצאות הקבועות גבוהה דבר אשר משפיע באופן ישיר על הגדלת המענק.
 • רישום שגוי זה משנה את תוצאת חישוב המענק, להלן הסבר על אופן חישוב המקדם.
 • כפי שניתן לראות, במונה שבנוסחה יש להכניס את ה”תשומות השוטפות” והוצאות השכר שנחסכו.

להלן הגדרת תשומות שוטפות כאמור בחוק התוכנית לסיוע כלכלי התש”ף 2020:

 • “תשומות שוטפות לשנת 2019” – אחת מאלה, לפי העניין, למעט תשומות של חברה או שותפות בשל רכישת טובין או קבלת שירות מבעל מניות באותה חברה או שותף באותה שותפות, לפי העניין:
 • א.1.א. סך כל התשומות, למעט תשומות ציוד שנרכש לצורכי העסק ושנוכה בשלהן
 • מס תשומות בהתאם לחוק מס ערך מוסף, כפי שדווח לרשות המסים בישראל
 • באמצעות דוח תקופתי לפי סעיפים 67 או 67א לחוק מס ערך מוסף, לפי
 • העניין, לרבות תשומות החייבות בשיעור מס ערך מוסף אפס (כגון: רכישת
 • פירות וירקות) ולרבות הוצאות שדווחו בדוח לפי סעיף 131
 • כפי שניתן ללמוד מהוראת החוק, הגדרת תשומות שוטפות כוללת את כל התשומות שהיו
 • בשנת 2019 לרבות תשומות בשיעור אפס או תשומות פטורות (גם אם לא דווחו למע” מ).
 • חישוב הוצאות השכר שנחסך – לאור מקרים רבים בהם קיים פער בין חישוב הוצאות
 • השכר שדווחו ע”י העוסק לבין הוצאות השכר הנחסכות בפועל פרסמנו את נספח א’
 • להוראת הביצוע שלפיו יש לחשב את גובה השכר הנחסך לצורך חישוב מקדם ההוצאות הקבועות

2. הבהרה לגבי סמכות המנהל להגדיל ו/או להקטין את מקדם ההוצאות הקבועות

2.1. גובה המענק אינו מכסה את ההוצאות הקבועות 

קיימים מקרים בהם גובה המענק אינו מכסה את ההוצאות הקבועות והפער בין גובה המענק להוצאות הקבועות בפועל הוא משמעותי מאוד – בדרך כלל ניתן לראות מקרים אילו בעסקים עתירי הוצאות קבועות (בתי מלון, חדרי כושר, אולמות אירועים ועוד).

בהתאם לסמכות שניתנה למנהל בחוק, ישנה אפשרות להתערב בשיעור מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות ולקבוע מקדם גבוה יותר (עד 30%) וכתוצאה מכך להגדיל את גובה המענק לעוסק:

“המנהל רשאי לקבוע מקדם אחר לגבי עוסק כאמור בפסקה זו, אם שוכנע כי המקדם לפי פסקה זו אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק במקרה של אי-הפעלת עסק מסוג עיסוקו של העוסק ,ובלבד שהמקדם שיקבע לא יעלה על 0.3”.

הפעלת סמכות המנהל מתבצעת במקרים בהם קיים פער משמעותי בין גובה המענק המחושב לגובה ההוצאות הקבועות של העוסק בפועל – במקרים אלו ייבחנו ההוצאות בהסתמך על הדוחות הכספיים של העסק ולפי חשבוניות מס בדבר קיום ההוצאות בפועל ובהתחשב בשיעור הירידה במחזור בתקופת המענק.

הגדלת שיעור מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות תיבחן גם במקרים בהם תוצאת חישוב המקדם קובעת שיעור מקדם שלילי (עסקים בהם גובה ההוצאות בתוספת השכר שנחסך גבוה מגובה מחזור העסקאות). בחישוב גובה ההוצאות הקבועות יובא לידי ביטוי כאמור, שיעור הירידה במחזור והימצאותו של ההפסד גם בתקופת המענק.

2.2. גובה המענק מכסה את ההוצאות הקבועות ביתר-

קיימים מקרים בהם גובה המענק מכסה את ההוצאות הקבועות ביתר והפער בין גובה המענק להוצאות הקבועות ב פועל הוא משמעותי– בדרך כלל ניתן לראות מקרים אילו בעסקים עם שיעור הוצאות קבועות נמוך ביחס להכנסות.

בהתאם לסמכות שניתנה למנהל בחוק, ישנה אפשרות להתערב בשיעור מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות ולקבוע מקדם נמוך יותר וכתוצאה מכך להקטין את גובה המענק לעוסק:

“המנהל רשאי לקבוע מקדם אחר לגבי עוסק כאמור בפסקה זו, אם שוכנע כי המקדם לפי פסקה זו אינו משקף את ההוצאות הקבועות של העסק במקרה של אי -הפעלת עסק מסוג עיסוקו של העוסק ,ובלבד שהמקדם שיקבע לא יעלה על 0.3”.

הפעלת סמכות המנהל מתבצעת במקרים בהם קיים פער משמעותי בין גובה המענק המחושב לגובה ההוצאות הקבועות של העוסק בפועל – במקרים אלו ייבחנו ההוצאות בהסתמך על הדוחות הכספיים של העסק ולפי חשבוניות מס בדבר קיום ההוצאות בפועל ובהתחשב בשיעור הירידה במחזור בתקופת המענק.

חשוב לציין, שסמכות זאת ניתנה למנהל רק לעוסקים עם מחזור מעל 1.5 מיליון ש”ח בשנת 2019.

כדי להמשיך את פרויקט ההסברה הגדול בישראל אנו זקוקים לכם >>>

3. עסקים ללא הוצאות קבועות בתקופת המענק

במקרים בהם העוסק הפסיק לשלם הוצאות (ירידה ניכרת בתשומות) או לחלופין דיווח על עסקאות אפס במספר תקופות – העסק יחשב כמי שדיווח על סגירת עסקו וזאת בהתאם לסמכות בחוק:

בסעיף 8 להגדרת “עוסק” שבחוק, נקבע כי “עוסק שחלה אצלו ירידה ניכרת בהוצאות שהוציא לצורך ייצור הכנסה בשל הפעלת פעילות העסק ודיווח על מחזור בשיעור אפס בתקופת הזכאות, ייחשב כמי שדיווח על סגירת עסקו”.

יודגש שבמידה והעוסק יוכיח שבתקו פת המענק הוצאו הוצאות קבועות שלא היה ניתן לחסוך – העוסק יקבל פיצוי בגובה אותם הוצאות (בהתאם לסעיף 2).

4. עסקים בהם חלה ירידת מחזורים בעסק שאינה נובעת ממשבר הקורונה

במקרים בהם חלה ירידת מחזורים בעסק אשר החלה עוד לפני תקופת המענק וטרם השפעות נגיף הקורונה לדוגמה ירידה הנובעת מצמצום פעילות, סגירת סניף בשנת 2019, אבדן לקוח מהותי וכיוצ”ב ירידה זו תנוטרל מחישוב ירידת המחזורים לצורך חישוב המענק וזאת מכוח סעיף 1(ג להחלטת הממשלה 5015 ובס’ 8 3) לחוק, הקובעים:

“הירידה במחזורי העסקאות נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש”. יודגש – שככל ומדובר בירידה הקשורה לקורונה (צמצום פעילות בתקופת הקורנה כתוצאה מהמשבר) העוסק יהיה זכאי למענק.

תשומות שוטפות חרבות ברזל

קרדיט: flickr

5. מקרים בהם אירעה בעסק הרחבת פעילות שהחלה לאחר תקופת הבסיס

במקרים בהם אירעה בעסק הרחבת פעילות שהחלה לאחר תקופת הבסיס, כגון פתיחת סניף נוסף לאחר תקופת הבסיס. במקרה כזה, תקופת הבסיס אינה משקפת את התרחבות העסק והסניף הנוסף שנפתח, דבר היוצר עיוות בחישוב המענק על פי תקופת

הבסיס. עריכת חישוב של תקופת הבסיס בהתאם לפעילות העסקית תרם ההרחבה תביא לתוצאה של תקופת בסיס נמוכה יותר וכתוצאה מכך למענק נמוך יותר או אף להיעדר זכאות.

שבנוסחה, כך שתקופת הבסיס החלופית תהיה התקופה שממועד פתיחת הסניף הנוסף ועד לתחילת תקופת הזכאות וזאת כדי להגדיל את המענק שישקף את הפעילות העסקית החדשה הכוללת את הפעילות המורחבת.

6. עוסק חדש אשר החל לדווח למע”מ בחודשים מאוחרים יותר מפתיחת העסק

במקרים בהם עסק החל בפועל את פעילותו רק מספר חודשים לאחר מועד פתיחת תיק במע”מ ועל כן בחודשים הראשונים מאז הקמתו דווחו מחזורים בסכום 0 או שלא דווחו כלל.

עריכת ממוצע של תקופת הבסיס בהתאם להוראות החוק, הלוקח בחשבון את כל החודשים מהחודש העוקב ליום לפתיחתו של העסק (כולל חודשים בהם לא דווח כל מחזור), תביא ל תוצאה של תקופת בסיס נמוכה יותר וכתוצאה מכך למענק נמוך יותר או אף להיעדר זכאות.

במקרים כאלה ניתן לערוך ממוצע שאינו לוקח בחשבון את החודשים בהם לא דווחה כל הכנסה, אלא רק החל מהחודש בו החלה פעילות העסק בפועל. דבר זה יגדיל את מחזורי תקופת הבסיס ויגדיל את גובה הזכאות למענק.

טופס להורדה >>>

לא רק תשומות שוטפות חרבות ברזל

עקבו אחרינו באינסטגרם ותכירו את עמוד ההסברה הפעיל ביותר בימי המלחמה >>>

לקבוצת הפייסבוק מארחים את תושבי הדרום >>>

להנחיות פיקוד העורף לחץ כאן >>>

מלחמת חרבות ברזל 2023: עדכונים בעקבות האירועים הביטחוניים >>>

לתרומות דם בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

המקומות המציעים עזרה תרומות לתושבי הדרום ולחיילי צה”ל >>>

נפתחה המערכת להגשת תביעות נזק עקיף בגין “חרבות ברזל” >>>

הנחיות פיקוד העורף בזמן אזעקה >>>

הוראות פיקוד העורף במקרה של התרעה על חדירת מחבלים >>>

“מפלטפורמת תיירות מובילה למכונת הסברה משומנת”: צפו בכתבה עלינו ברשת 13 >>>

תדר גל שקט בשבת: הפתרון ליישובים שומרי שבת בעוטף עזה >>>

חמאס = דאעש: פרוייקט הסברה מיוחד של Visit2israel ברחבי העולם >>>

טיסות חילוץ לישראל במלחמת חרבות ברזל: רשימה מתעדכנת מדי יום >>>

מתנדבים בזמן ימי המלחמה: חדר המבצעים של ישראל זקוק לכם >>>

זכויות עובדים במלחמה: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

מענק מילואים: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

קבוצות וואטסאפ בימי המלחמה: היכן להתעדכן בזמן מלחמת חרבות ברזל? >>>

פיצוי עוטף עזה: כמה כסף מגיע למפונים בזמן מלחמת חרבות ברזל? >>>

עסקים בעוטף עזה: שאלות ותשובות במהלך מלחמת חרבות ברזל >>>

עזרה בזמן המלחמה: שאלות ותשובות לפגועים פיזית או נפשית >>>

מס רכוש בחרבות ברזל: כל המידע עבור מי שרכושו נפגע במהלך המלחמה >>>

ביטול טיסה בגלל מלחמה: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

מסעדות פתוחות בימי מלחמת חרבות ברזל >>>

התנדבות בחקלאות: כאן תוכלו לתרום במלחמת חרבות ברזל >>>

שובר לעסקים במלחמה: שוברים לעסקים לשימוש עתידי >>>

הצהרת דובר צה”ל: צפו בדבריו של דניאל הגרי >>>

דחייה ושורה של הקלות: מתווה הבגרויות החדש לשנת הלימודים הנוכחית >>>

צו 8 לחקלאות הישראלית: הדרך שלכם להתנדב או לבקש עזרה >>>

העמותות שפועלות למען בני ובנות הזוג של החללים והנרצחים במלחמת חרבות ברזל >>>

שוק עוטף 2023: הפרטים על כל האירועים במלחמת חרבות ברזל >>>

תשלום פיצויים בגין נזקים לרכבים בעוטף במלחמת חרבות ברזל >>>

החזרי נסיעות מילואים: כאן תוכלו לקבל מידע על החזר במלחמת חרבות ברזל >>>

כדי להמשיך את פרויקט ההסברה הגדול בישראל אנו זקוקים לכם >>>

מתווה החטופים: הפרטים על עסקת שחרור החטופים >>>

תשומות שוטפות חרבות ברזל: טופס להורדה ומה שצריך לדעת >>>

כתבות נוספות

מסעדות מומלצות בפרדס חנה כרכור
צפו להפתעות: 11 מסעדות מומלצות בפרדס חנה כרכור
לכתבה המלאה
315
0
5.0
בחירות 2024 שבתון
מה עושים עם הילדים ביום הבחירות? 13 פעילות מצפון ועד לדרום
לכתבה המלאה
506
0
5.0
אטרקציות בהרצליה
כל מה שצריך בעיר אחת: 10 אטרקציות בהרצליה שחובה לבקר בהן
לכתבה המלאה
314
0
5.0
רכבת ישראל מסלול טיול
בלי הוצאות על דלק ובלי לעמוד בפקק: מסלול טיול מומלץ ברכבת
לכתבה המלאה
358
0
5.0
2+
5+
2+

תגובות קהילה (0)
אין עדיין תגובות לכתבה
רוצה להיות הראשון שמשתף את החוויה שלו?
התחבר כדי להגיב >

לפי קטגוריה

רוצים לקבל המלצות לטיולים מיוחדים בארץ לפני כולם?
השאירו כתובת מייל וכנסו לניוזלטר של

  תודה על ההרשמה!
  >בקרוב תתחילו להנות מהמלצות טיולים יחודיות לפני כולם
  קודם
  הבא
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  לכתבה