fbpx
חנות עדכונים מהשטח ההמלצות שלכם! אודות תמיכה ועזרה
למעלה מ-100 עסקי תיירות כבר מרווחים יחד איתנו!
פרסם אצלנו
עקבו אחרינו
אורח | התחבר
חנות

תנאי שימוש

1. כללי

1.1. ברוכים הבאים לאתר Visit 2 Israel (להלן: “האתר”), המופעל על ידי ויזיט טו ישראל בע”מ, מספר חברה 51-622746-9, מרחוב רוטשילד 22, תל אביב (להלן: “החברה”).

1.2. האתר מהווה פלטפורמה לפרסום, שיווק ומכירה של מוצרי ושירותי אירוח ותיירות שונים בישראל (להלן: “המוצרים” ו-“השירותים”, בהתאמה).

1.3. תנאי השימוש להלן (להלן: “תנאי השימוש”) מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או העושה שימוש באתר (לרבות (ומבלי לגרוע) רכישה של מוצרים ושירותים) ובמידע ובתכנים הכלולים בו (להלן: “המשתמש”). הגלישה והשימוש באתר ייחשבו להסכמה מצד המשתמש לכל התנאים וההתניות הכלולים בתנאי השימוש.

1.4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי מדיה אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

1.5. זמינות המידע והתכנים במסגרת האתר אינה תמידית ולעיתים אף כפופה להוראות הדין או להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים. לפיכך, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, מוצר או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ובכפוף לדין החל, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

1.6. החלוקה בתנאי השימוש לסעיפים וכותרות הסעיפים הינם לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות. כל האמור במסמך זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

 

2. שימוש באתר

2.1. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא (as-is), וללא כל התחייבות ו/או אחריות ו/או מצג, מכל סוג שהוא, של החברה ו/או מי מטעמה לטיב, איכות, היקף, סוג, לוח זמנים, מידת התאמה למטרה ספציפית, וכיו”ב, לרבות (ומבלי לגרוע) בקשר עם המוצרים והשירותים. כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות (ומבלי לגרוע) מידע אודות המוצרים והשירותים, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם. מובהר כי מידע כאמור עשוי להתבסס על מידע שנמסר לחברה מצדדים שלישיים (למשל, המלצות על אטרקציות ומסעדות, תאריכי פסטיבלים ואירועים מיוחדים, תחזיות מזג אוויר, וכיו”ב), והחברה לא בדקה ואינה מתחייבת לבדוק את נכונות, דיוק, תוקף, וכיו”ב, של מידע כאמור.

2.2. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

2.3. התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ככל ויש פער בין תמונה המוצגת באתר לבין תיאור המפרט של מוצר או שירות, יגבר תיאור המפרט על התיאור הנשקף מהתמונה.

2.4. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים ‎2.1 – ‎2.3 לעיל, החברה נוקטת במאמצים סבירים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, אך מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהיא הנובעת ו/או הקשורה עם האמור.

2.5. התקשרות המשתמש בעסקה מול גורם שלישי המפרסם באתר (לרבות (ומבלי לגרוע) שותף עסקי (כהגדרתו בסעיף ‎4.1 להלן)) הינה באחריות המשתמש בלבד. החברה לא תהיה אחראית בגין נזקים כלשהם ו/או לכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה של המשתמש בקשר עם התקשרויות כאמור, וכל טענה בקשר עם האמור תופנה לאותו גורם שלישי בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי ההתקשרות בין המשתמש לבין אותו גורם שלישי תהיה התקשרות ישירה בין המשתמש לבין אותו גורם שלישי בלבד, והחברה לא תהווה כל צד להתקשרות זו (על כל המשתמע מכך).

2.6. תנאי שימוש אלה חלים על השימוש באתר ובכל הכלול בו באמצעות מכשירי תקשורת ו/או ציוד קצה שונים, והחברה אינה אחראית לכך שלא ניתן יהיה לעשות שימוש באתר (כולו או חלקו) לאור העובדה שמכשיר התקשורת ו/או ציוד הקצה של המשתמש לא תומך בדרישות ההפעלה של האתר.

2.7. שום מידע המתפרסם באתר אין מטרתו, ולא יפורש, כייעוץ לגבי כדאיות ביצוע או הימנעות מביצוע עסקה ו/או פעולה כלשהי. כמו כן, מובהר כי כל המלצה, כתבה, פרסום, התייחסות וכיו”ב, ביחס לכל מוצר ו/או שירות באתר הינה על דעתו האישית של הכותב, והחברה לא תהיה אחראית בכל הקשור להסתמכות המשתמש בקשר עם האמור.

 

3. הגבלת השימוש באתר

מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

3.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

3.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

3.3. לחברה יש חשש סביר כי המשתמש הפר ו/או כי בכוונתו להפר תנאי מתנאי השימוש ו/או את הוראות הדין;

3.4. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר; ו-

3.5. לפי שיקול דעתה הסביר של החברה בנסיבות העניין.

למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור לעיל ואין בחסימה, הפסקה או הגבלת השימוש על ידי החברה כדי לגרוע מחובת המשתמש לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלו ו/או בכדי לגרוע מכל זכות אחרת שעומדת לחברה לפי כל דין.

 

4. רכישת מוצרים או שירותים דרך האתר

4.1. החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת), מעת לעת, להציע את הזמנתם ורכישתם של מוצרי ו/או שירותי אירוח ותיירות בישראל, כגון סיורים מודרכים, חבילות תיירות, כרטיסים לאטרקציות, פסטיבלים, מלונות, צימרים, חניונים, מסעדות, בתי אוכל, מסלולים, יקבים, תמונות מקצועיות של צלמי טבע, שוברים, וכיו”ב, כאשר מוצרים ו/או שירותים יוצעו ו/או יוענקו ו/או יסופקו על-ידי החברה ו/או מי מטעמה באופן ישיר או על-ידי צדדים שלישיים (להלן: “השותפים העסקיים”) והאמור יובהר באתר ביחס לכל מוצר ו/או שירות.

4.2. מוצרים ו/או שירותים המוצעים על-ידי החברה באופן ישיר.

4.2.1. לצורך הזמנה ורכישה של מוצרים ו/או שירותים שמוצעים באתר על-ידי החברה ו/או מטעמה, המשתמש יידרש ליצור חשבון משתמש (להלן: “החשבון”), כאשר במסגרת הקמת החשבון יידרש המשתמש למסור פרטים רלוונטיים לצורך הקמתו וביצוע ההזמנה (למשל, שם מלא, מספר טלפון, כתובת, דוא”ל, אמצעי תשלום, וכיו”ב). לחילופין, יוכל המשתמש לבצע את ההזמנה והרכישה כמשתמש “אורח”, כאשר גם לצורך הזמנה כמשתמש “אורח”, יידרש המשתמש למלא את הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע ההזמנה והרכישה. לא ניתן יהיה להקים את החשבון ו/או לבצע הזמנה כמשתמש “אורח” ללא השלמת הפרטים שיסומנו כ”שדות חובה”.

4.2.2. החשבון יוגן בסיסמא, והמשתמש אחראי באופן מלא ובלעדי לקבוע ולעדכן את הסיסמא, לשמור על סודיות הסיסמא והחשבון ועל כל פעילות אשר תתבצע בחשבון. אין לבחור סיסמא שיכולה להיות מקושרת בקלות למשתמש (למשל, ת”ז, כתובת, תאריך יום הולדת) ומוצע ככלל לבחור סיסמא שתורכב מלפחות 3 מתוך 4 סוגי הסימנים: אותיות גדולות, אותיות קטנות, ספרות וסימנים מיוחדים (@, &, %).

4.2.3. ניתן יהיה לשנות ו/או לעדכן ו/או להחליף את הסיסמא (ו/או כל פרט אחר בחשבון) בכל עת דרך תפריט ההגדרות בחשבון.

4.2.4. היה והחברה תסבור כי החשבון הוקם באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר, ללא אישורו, החברה תהיה רשאית שלא לאפשר את הקמת החשבון עד אשר יומצאו לחברה מסמכים ו/או תעודות שתדרוש החברה לצרכי אימות וזיהוי. מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהיה רשאית לדרוש מכל משתמש להמציא מסמכים ו/או תעודות כאמור כתנאי להקמת החשבון והשימוש בו, לפי שיקול דעתה של החברה בנסיבות העניין.

4.2.5. כל הזמנה של מוצר ו/או שירות כפופה לאישור החברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לאשר, לדחות או להגביל הזמנה כלשהי, על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין (לדוגמא, בשל חוסר במלאי (אף אם חוסר הזמינות במלאי לא צוין באתר), סירוב חברות כרטיסי אשראי, כוח עליון, וכו’) ולא תתקבל כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.

4.2.6. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎4.2.5 לעיל, החברה לא מתחייבת להחזיק מלאי כלשהו ו/או לקיום מגוון כלשהו, והחברה רשאית לשנות, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, איזה מהמוצרים ו/או השירותים שבאתר, להחליפם או להוציאם ממגוון המוצרים ו/או השירותים. במקרה של חוסר זמינות במלאי, לא תהא החברה מחויבת במכירה אותו מוצר ו/או שירות. מבלי לגרוע מהאמור, באם לא הושלמה הזמנה שהחל המשתמש לבצע, אין החברה מתחייבת לשמור על אותה הזמנה, לרבות (ומבלי לגרוע) את מחיר ו/או זמינות מלאי עד אשר תושלם ההזמנה במועד מאוחר יותר (אם בכלל), וזאת הגם אם המשתמש שמר את סל הרכישה לצורך השלמת ההזמנה במועד מאוחר יותר כאמור.

4.2.7. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים (ואת תעריפי המשלוחים) מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה על ידי המשתמש, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים. על אף האמור, מובהר כי הזמנה שאושרה באופן סופי תחויב כמובן לפי המחירים שהיו בתוקף בעת ביצועה ואישורה הסופי.

4.2.8. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). יתאפשר שימוש בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ובעסקה רגילה בלבד (תשלום אחד). היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי הנ”ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי, והמשתמש יישא בלעדית באחריות המלאה וישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים של כרטיס האשראי או צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי כאמור. על אף האמור, מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר לבצע את התשלום באמצעי תשלום חלופיים (למשל, אפליקציות תשלום מקוונות כגון PayBox, bit, Apple Pay, PayPal, וכיו”ב). תשומת הלב כי נותני שירותי תשלום שונים עשויים לגבות עמלות או תשלומים שונים בקשר עם השימוש באמצעי התשלום ועל המשתמש לברר נושא זה בטרם השימוש באמצעי התשלום במסגרת האתר.

4.2.9. אם המשתמש הינו קטין, הוא רשאי להשתמש באתר אך ורק באישור הורה או אפוטרופוס חוקי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק שירות, למכור מוצר ו/או שירות, לבטל עסקאות, וכיו”ב, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה שהמשתמש הינו מתחת לגיל 18 ואף לדרוש מסמכי זיהוי לצורך הוכחת גיל, לפי שיקול דעתה הבלעדי בעניין.

4.2.10. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני (הן בעת הקמת החשבון או ביצוע ההזמנה כמשתמש “אורח” והן בעת ביצוע ההזמנה עצמה). אם יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, תתבצע או שתגיע ליעדה ו/או במועד המבוקש, וללקוח לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד החברה בשל כך. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע הלקוח בהקלדת נתונים כאמור לעיל, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות, וכיו”ב.

4.2.11. עם ביצוע ההזמנה יישלח למשתמש אישור על קליטת ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה”), אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה (למשל, עקב אי זמינות במלאי, סירוב של חברת האשראי או ספק אמצעי התשלום לעניין התשלום, וכיו”ב) ובמקרה כאמור המשתמש יקבל הודעה מתאימה על כך. אישור ההזמנה יישלח למשתמש בדוא”ל (לכתובת הדוא”ל שמסר בעת הקמת החשבון או עריכת ההזמנה (לפי העניין)).

4.2.12. החברה עשויה להציע באתר, מעת לעת ולפי שיקול דעתה, חבילות תיור הכוללות גם “שובר” למימוש באחת ממספר מסעדות או בתי אוכל לבחירת המשתמש (כפי שיובהר ביחס לחבילת התיור הספציפית שתוזמן) (להלן: “השובר”).

מובהר כי החברה אינה המוכרת ו/או הספקית של מוצרי המסעדות או בתי האוכל שניתן יהיה לרכוש באמצעות מימוש השובר, והחברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר עם האמור. מבלי לגרוע מהאמור, באחריות המשתמש בלבד להזמין מקום למסעדה או לבית אוכל שבחר (ולמען הסר ספק מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר להזמנת מקום ו/או לכל עניין אחר הקשור עם המסעדה או בית האוכל (לפי העניין), לרבות (ומבלי לגרוע) בקשר לשעות פתיחה וסגירה, כשרות, זמינות מקום, וכיו”ב).

4.2.13. השובר. לצורך מימוש השובר, המשתמש יידרש להציגו במסעדה או בבית האוכל (לפי העניין) במכשיר התקשורת ו/או בציוד הקצה באופן שיאפשר את סריקת קוד ה-QR שיופיע על גביו. ככל שהמשתמש לא יממש את כל הסכום שניתן למימוש בשובר, יקבל המשתמש חיווי בקשר לסכום שנותר למימוש השובר (והמשתמש יהיה רשאי לממש את יתרת הסכום כאמור בכל אחת מהמסעדות או בתי האוכל שייבחר, עד תום תקופת תוקף השובר כפי שתופיע על גביו).

4.3. מוצרים ושירותים המוצעים על-ידי השותפים העסקיים.

4.3.1. לצורך הזמנה ורכישה של מוצרים ו/או שירותים שמוצעים על-ידי השותפים העסקיים, המשתמש יועבר לעמוד נחיתה של אותו שותף עסקי, ומובהר כי כל הליך ההזמנה והרכישה מהשותפים העסקיים יהיה בהתאם למדיניות הרלוונטית של אותו שותף עסקי (לרבות, ומבלי לגרוע, לעניין מחירים, שילוח, אחריות, ביטול עסקה, וכיו”ב).

4.3.2. החברה אינה מנטרת ו/או מפקחת אחר אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי צדדים שלישיים (לרבות השותפים העסקיים).

4.3.3. למען הסר ספק, מובהר כי כלל הוראות סעיף ‎4.2 רבתי לא יחולו בקשר למוצרים ו/או שירותים שמוצעים על-ידי השותפים העסקיים.

4.4. כל הסכומים והמחירים של המוצרים ו/או השירותים באתר כוללים מע”מ (במידה וחל תשלום מע”מ על הרכישה לפי כל דין), אלא אם צוין מפורשות אחרת.

4.5. חבילות תיור.

4.5.1. החברה עשויה להציע באתר, מעת לעת ולפי שיקול דעתה, חבילות תיור הכוללות (בין היתר) לינה, חוויות תיירותיות (למשל: טיול ג’יפים, רכיבה על סוסים, צלילה, פעילויות ספורט אתגרי, וכיו”ב), “שובר” למימוש באחת או יותר ממספר מסעדות או בתי אוכל לבחירת המשתמש (עד לגובה הסכום הנקוב למימוש באותו שובר) (להלן: “שובר המסעדות”), נסיעות, וכיו”ב (ביחד להלן: “חבילות התיור”).

4.5.2. חבילות התיור עשויות להיות מורכבות ממוצרים ו/או שירותים שיוענקו ו/או שיסופקו על-ידי החברה באופן ישיר ו/או מוצרים ו/או שירותים שיוענקו ו/או שיסופקו על-ידי השותפים העסקיים (האמור יובהר ביחס לכל רכיב בחבילת התיור הספציפית שיזמין המשתמש).

4.5.3. החברה אינה המוכרת ו/או הספקית של אותם הרכיבים בחבילות התיור שיוענקו ו/או שיסופקו על-ידי השותפים העסקיים (לרבות (ומבלי לגרוע) מוצרי המסעדות ובתי האוכל שניתן יהיה לרכוש באמצעות מימוש שובר המסעדות), והחברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות, לרבות בגין כל מעשה או מחדל של השותפים העסקיים, בקשר עם הרכיבים בחבילת התיור.

4.5.4. הרכיבים בחבילות התיור שיוענקו ו/או שיסופקו על-ידי השותפים העסקיים יהיו מותנים בכל עת בזמינות בפועל, ובכל מקרה של אי זמינות (לרבות עקב אירוע כוח עליון (כהגדרתו בסעיף ‎8.1.7 להלן), תפעל החברה כמיטב יכולתה ומבלי להתחייב למציאת חלופה הולמת אל מול השותפים העסקיים, וחלופה כאמור תוצע למשתמש חלף הרכיב בחבילת התיור שלא ניתן לספקו. ככל שהמשתמש לא יהיה מעוניין בחלופה שתוצע לו, המשתמש יהיה זכאי לבקש מהחברה החזר כספי בגין אותו רכיב בחבילת התיור שלא ניתן היה לספקו (ולמען הסר ספק, מובהר כי ההחזר הכספי יינתן בעבור אותו רכיב בחבילת התיור בלבד).

4.5.5. שובר המסעדות. באחריות המשתמש בלבד להזמין מקום למסעדה או לבית אוכל שבחר, ו מבלי לגרוע מסעיפים ‎4.5.3 – ‎4.5.4 לעיל, מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר להזמנת מקום ו/או לכל עניין אחר הקשור עם המסעדה או בית האוכל (לפי העניין), לרבות (ומבלי לגרוע) בקשר לשעות פתיחה וסגירה, כשרות, זמינות מקום, וכיו”ב). לא ניתן יהיה לרכוש את שובר המסעדות כמוצר נפרד ו/או במנותק מחבילת התיור שבמסגרתה כלול שובר המסעדות, ותנאי השימוש הספציפיים של שובר המסעדות יסופקו למשתמש יחד עם אישור ההזמנה. לצורך מימוש שובר המסעדות, המשתמש יידרש להציגו במסעדה או בבית האוכל (לפי העניין) במכשיר התקשורת ו/או בציוד הקצה שלו באופן שיאפשר את סריקת קוד ה-QR שיופיע על גביו. ככל שהמשתמש לא יממש את כל הסכום שניתן למימוש בשובר המסעדות בפעם אחת, יקבל המשתמש חיווי בקשר לסכום שנותר למימוש בשובר המסעדות (והמשתמש יהיה רשאי לממש את יתרת הסכום כאמור בכל אחת מהמסעדות או בתי האוכל שייבחר ואשר בהם ניתן לממשו).

4.6. אספקה ומדיניות משלוחים

4.6.1. המשתמש יהיה רשאי לקבל מוצרים שהזמין דרך האתר באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליח בתשלום (לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת הקמת החשבון או ביצוע ועריכת ההזמנה (לפי העניין)).

4.6.2. המשלוח יבוצע באמצעות חברת משלוחים עמה תתקשר החברה.

4.6.3. עלויות דמי המשלוח עבור אספקה של מוצרים באמצעות שליח יהיו כפי שיתפרסם באתר מעת לעת.

4.6.4. ניתן יהיה להזמין משלוח רק לאזורי החלוקה וההפצה של חברת המשלוחים, כפי שמפורטים באתר של חברת המשלוחים.

4.6.5. המפורטים במדיניות המשלוחים של החברה.

4.6.6. היה ואין ביכולתה של החברה ו/או חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או חברת המשלוחים (למשל, תנאי מזג אוויר, הנחיות או צווי הגבלת פעילות של הרשויות המוסמכות, מצב חירום בריאותי עקב מגיפה, מצב ביטחוני, וכיו”ב), יובהר העניין למשתמש ויימצא פתרון מוסכם על הצדדים (ובכל מקרה לא ייחשב הדבר הפרה של החברה). ככל שלא יימצא פתרון מוסכם כאמור תוך זמן סביר, כל צד יוכל לבטל את ההזמנה.

4.6.7. משלוח שהוחזר לחברה מסיבה כלשהי שאינה קשורה לחברה (ו/או לחברת המשלוחים), יישלח בשנית ללקוח בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים.

4.7. הזמנות של שירותים, כרטיסים ומוצרים בלתי מוחשיים יישלחו למשתמש בדוא”ל (כפי שהוזן על-ידי המשתמש בעת הקמת החשבון או ביצוע ועריכת ההזמנה (לפי העניין)).

4.8. אספקה ומשלוחים של מוצרים ו/או שירותים שנרכשו דרך ו/או באמצעות האתר מצדדים שלישיים ו/או השותפים העסקיים תהא בהתאם למדיניות הרלוונטית של אותו צד שלישי ו/או שותף עסקי שממנו בוצעה הרכישה (לרבות (ומבלי לגרוע) לעניין דמי המשלוח, אמצעי השילוח, אזורי חלוקה והפצה, שעות חלוקה, אופן חלוקה, וכיו”ב).

4.9. ביטול עסקה ומדיניות החזרות

4.9.1. ביטול עסקה ייעשה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לחברה, והמשתמש יהיה רשאי להודיע לחברה על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

בפנייה בדואר רשום בכתובת: רוטשילד 22, תל אביב
בדוא”ל: [email protected]
באמצעות פנייה באתר תחת “צור קשר” או “ביטול עסקה”

בהודעה יש לפרט את שם המשתמש, ת”ז, הסיבה לביטול, מספר ההזמנה וכל פרט רלוונטי אחר בקשר להזמנה (לצורך זירוזה) (להלן: “הודעת הביטול”).

4.9.2. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר, מכל סיבה שהיא, מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם.

4.9.3. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת שירות, מכל סיבה שהיא, בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

4.9.4. הזכות לבטל עסקה כמפורט לעיל בסעיפים ‎4.8.1 – ‎4.8.3 אינה חלה על עסקה לרכישה או הזמנה של –

4.9.4.1. מוצרים פסידים (מוצרים בעלי חיי מדף קצרים או מוצרים שמתיישנים במהירות);

4.9.4.2. שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

4.9.4.3. מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור המשתמש בעקבות העסקה;

4.9.4.4. מוצרים הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהמשתמש פתח את אריזתם המקורית;

4.9.4.5. מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995; ו-

4.9.4.6. כל סוג עסקה אחר שאין חובה על פי דין לבטלה לפי חוק הגנת הצרכן (לרבות סוגי עסקאות שייקבעו בעתיד לעניין זה).

4.9.5. במקרה של ביטול עסקה מצד המשתמש עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה בין המוצר ו/או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו למשתמש בנוגע לאותו מוצר ו/או השירות או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה, תחזיר החברה, בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור למשתמש עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל והמשתמש קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לו המוצר.

4.9.6. במקרה של ביטול עסקה על ידי המשתמש מטעמי נוחות או מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת בסעיף ‎4.8.5 לעיל,, תחזיר החברה למשתמש, בתוך ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת הודעת הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, והחברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% משווי העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם. ככל והמשתמש קיבל את המוצר, עליו להחזירו לחברה בהתאם להנחיותיה (כאשר ככל שהמשתמש ייבחר לשלוח את המוצר חזרה לחברה, המשתמש יישא בעלויות המשלוח כאמור). למען הסר ספק, מובהר כי ככל והמדובר בביטול עסקה של עסקה מתמשכת, המשתמש ישלם את התמורה היחסית בעת השירות שכבר ניתן לו.

4.9.7. אין בהוראות סעיפים ‎4.9.5 ו-‎4.9.6 כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה ו/או להפעלת כל סעד או תרופה העומדים לרשות החברה לפי כל דין בקשר למוצרים ו/או להחזרת מוצרים על ידי המשתמש במקרה של ביטול עסקה לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות המשתמש, לרבות (ומבלי לגרוע) במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה או שנעשה בו שימוש, המשנה את מצבו של המוצר לרעה ו/או שערכו פחת.

4.9.8. על אף האמור בסעיפים ‎4.9.5 ו-‎4.9.6 לעיל, משתמש שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998), אזרח ותיק (מי שמלאו לו 65 שנים) או עולה חדש (מי שטרם חלפו חמש (5) שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה), יהיה רשאי לבטל עסקה בתוך 4 חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ההזמנה, לפי המאוחר מביניהם, ובלבד שההתקשרות בין החברה לבין משתמש כאמור כללה שיחה, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. במקרה כזה, החברה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג בפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

4.9.9. החזרת כספים במקרה של ביטול עסקה לפי תנאי השימוש (בניכוי דמי ביטול, באם ייגבו על-ידי החברה) תיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום, או בדרך אחרת שתוסכם במשותף בין הצדדים.

 

5. מדיניות פרטיות ודיוור שיווקי

5.1. מדיניות פרטיות. כל מידע אישי שייאסף על-ידי החברה ו/או מי מטעמה במסגרת השימוש באתר יהיה כפוף למדיניות הפרטיות של החברה. למדיניות הפרטיות של האתר, לחץ כאן.

5.2. דואר שיווקי. החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמש פרסומות, עדכונים, ניוזלטרים, וכיו”ב (להלן: “דיוור שיווקי”), בין היתר באמצעות דוא”ל, SMS, אפליקציות להעברת מסרים ניידים (כגון WhatsApp), וכיו”ב, בכפוף לקבלת הסכמת המשתמש בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982. המשתמש יוכל להודיע לחברה, בכל עת, כי אינו מעוניין לקבל דיוור שיווקי באמצעות פנייה לחברה בכתב או באמצעות אותו אופן בו יישלח הדיוור השיווקי, לפי העדפת המשתמש, ובהתאם לאמור בהודעת הדיוור השיווקי.

 

6. קניין רוחני

6.1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני המסחר, הסודות המסחריים וזכויות היוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות (ומבלי לגרוע): תכנים, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד – הוא של החברה בלבד ו/או של צדדים שלישיים, לפי העניין, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני של מדינות אחרות, לפי העניין.

6.2. נאסר על המשתמשים להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering), או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מן המידע והתכנים הכלולים באתר ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה ו/או של אותם צדדים שלישיים (לפי העניין). כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או (לפי העניין) של אותם צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של החברה לכך בכתב ומראש.

6.3. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים או שותפים עסקיים – קניינם של אלו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה או (לפי העניין) אותם צדדים שלישיים כאמור לעיל, בכתב ומראש.

6.4. העלאת תכנים על ידי משתמשים

6.4.1. אין להעלות או לפרסם באתר כל מידע, קובץ, תמונה, תצלום, פרטים או כל תוכן אחר, לרבות תגובות לתכנים של אחרים (להלן בסעיף זה: “תכנים”) שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות, תכנים הכוללים יישומים מזיקים או תוכנות עוינות, או תכנים המהווים הפרה אחרת של הדין.

6.4.2. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, המשתמש מאשר כי הנו בעל הזכויות בתוכן כאמור ו/או כי הנו בר-רשות להתרת פרסומו באתר. העלאת תכנים אשר אינם פרי יצירתו המקורית של המשתמש (או העלאתם ללא קבלת אישור מבעל היצירה) מהווה הפרת זכויות יוצרים, דבר המהווה עוולה אזרחית ועבירה פלילית.

6.4.3. אין בפרסום או אישור לפרסום תכנים של משתמש באתר כדי להעיד על אישורה או הסכמתה של החברה לתכנים אלה והחברה אינה אחראית לנזקים שייגרמו לכל אדם בגין פרסום התכנים כאמור. תכנים המועלים על ידי המשתמש אינם מבטאים את דעת החברה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה מצד החברה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

6.4.4. החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, אם הפרה המשתמש את תנאי השימוש או שעשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באתר, במשתמשים אחרים, בחברה או במי מטעמה או בכל גורם אחר. במקרה זה, החברה תהיה רשאית גם למנוע מהמשתמש לפרסם תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות החברה לפי כל דין.

6.4.5. התכנים המועלים על ידי המשתמש לפרסום באתר יהיו חשופים לציבור. החברה אינה מתחייבת, והיא אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יקבל הפרסום של התכנים, ומי יגיב לתכנים שיפורסמו וכיצד. החברה לא תישא כלפי המשתמש או כלפי כל אדם באחריות לשימוש שייעשה בתכנים שהמשתמש העלה לפרסום או לתגובות שיתפרסמו או שיישלחו למשתמש, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום התכנים באתר.

6.4.6. המשתמש נותן את הסכמתו לכך כי במשלוח ו/או העלאת תכנים לאתר, הוא מקנה לחברה רישיון חינם שאינו מוגבל בזמן עם הזכות ליתן רישיונות משנה, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, לערוך, לתרגם, לעצב מחדש ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה.

 

7. חובות המשתמש

השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

7.1. הזכות לעשות שימוש במידע ובכל המוצג באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי של המשתמש בלבד, והיא מוגבלת לכל האמור בתנאי השימוש. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובמפורסם באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו ו/או לכל צורך מסחרי ו/או עסקי ו/או פרסומי ו/או שיווקי אחר, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש מתחייב כי הוא יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

7.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎7.1 לעיל, המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תנאי השימוש.

7.3. המשתמש מתחייב שלא לקשר (link) לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של: (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שאינו חוקי או האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; או (ד) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.

7.4. המשתמש מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או להחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

7.5. המשתמש מתחייב שלא לפגוע, להכביד או לשבש את פעילות האתר ו/או השרתים המאחסנים את האתר ו/או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים כאמור ו/או לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר ו/או לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר, לרבות אמצעים המיועדים למנוע שימוש בלתי מורשה באתר.

7.6. המשתמש מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 

8. הגבלת אחריות

8.1. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלו, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בחבות או באחריות כלשהי לכל אחד מאלה:

8.1.1. לכל הוצאה, אובדן או נזק, ישירים או עקיפים, תוצאתיים או נסיבתיים (לרבות הפסד כלכלי, אבדן רווחים, אבדן הזדמנות עסקית, אבדן מוניטין, ירידת ערך וכיו”ב), אשר יגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש באתר ו/או מעשה או מחדל של החברה ו/או מי מטעמה;

8.1.2. לכל נזק (למעט נזקי גוף), ישיר או עקיף, שנגרם בקשר עם המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו דרך האתר ו/או עקב השימוש בהם, לרבות (אך לא רק) עקב שימוש שאינו סביר ו/או בניגוד להוראות היצרן ו/או בניגוד או על אף הוראות או המלצות של הרשויות המוסמכות;

8.1.3. לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי השימוש ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי לא תהא למשתמש כל טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או שיבוש כאמור;

8.1.4. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת);

8.1.5. לכל הוצאה, אובדן או נזק שיגרמו בקשר עם גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת; ו-

8.1.6. לכל הוצאה, אובדן או נזק שייגרמו למשתמש כתוצאה מעדכון ו/או ביטול ו/או הסרה של תכנים מהאתר ו/או הורדת האתר (או חסימת הגישה אליו) לצמיתות או לפרקי זמן סבירים ומקובלים לצרכי תחזוקה ו/או שדרוג.

8.1.7. בגין כל הוצאה, אובדן, נזק, אי ביצוע, עיכובים, וכיו”ב, כתוצאה מנסיבות בלתי צפויות שמעבר לשליטתה של החברה ו/או שהחברה לא יכלה ולא הייתה יכולה לצפות ולהיערך אליהן מראש, לרבות (ומבלי לגרוע) אסונות וכוחות טבע, מזג אוויר חריג, סופה, סגירת תשתיות, רעידת אדמה, שיטפון, צווים ו/או תקנות ו/או הוראות של רשויות ממשלתיות, שריפה, אש, פיצוץ, התפוצצות, תאונה (לרבות תאונת דרכים), מגפה, מלחמה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, פעולת טרור ו/או איבה וסגר, כשלים במערכות חשמל, תקשורת לוויין או רשתות, גישה בלתי מורשית, גניבה, סכסוך עבודה, וכיו”ב (ביחד להלן: “כוח עליון”).

8.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל:

8.2.1. החברה עשויה לכלול באתר (לרבות במסגרת השימוש באתר) ולספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים על ידי צדדים שלישיים ו/או השותפים העסקיים (להלן: “אתרים מקושרים”) בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל או לרכוש מוצרים ושירותים שונים, לקבל מידע אודות נושאים רלוונטיים לתכני האתר (למשל, תחזיות מזג אוויר, זמן מומלץ לביקור, שעות פעילות, אזהרות ביטחוניות, זמינות, וכיו”ב). ייתכן כי בדפים ובאתרים מקושרים אלה יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכיו”ב. מוסכם כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקושרים אלה. מסירת פרטים והרשמה באתרים מקושרים אלה אינה כפופה למדיניות הפרטיות של האתר אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה לדפים ואתרים מקושרים אלה, כמו גם כל פעולה אחרת שיבצע המשתמש בקשר אליהם הינן באחריותם של המשתמש ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים ו/או עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים מקושרים אלה;

8.2.2. השימוש הרציף באתר תלוי, בין השאר, בזמינותן, תקינותן ושרידותן של רשת האינטרנט ו/או (לפי העניין) רשת התקשורת הסלולארית, אשר כידוע, בחלק מן הזמנים ו/או האזורים במדינת ישראל אינה מלאה ורציפה. החברה ו/או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל הפסד, הוצאה, אובדן או נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם בקשר לפעילות או אי פעילות של האתר, ובכלל זה (ומבלי לגרוע) בקשר לטעות, תקלה או כשל טכני או אחר בצפייה במידע;

8.2.3. האתר עשוי לכלול אי-דיוקים או טעויות סופר אחרות ואין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתכנים ו/או בדרך העברתם; ו-

8.2.4. רשתות תקשורת, מחשבים, שרתים ואתרי אינטרנט חשופים להתקפות וניסיונות פריצה מצד גורמים שונים. החברה נוקטת במספר אמצעי אבטחה על מנת לשמור על פרטיות המידע שיוזן במסגרת השימוש באתר, אולם על המשתמש לדעת כי לא ניתן להבטיח זאת לחלוטין וייתכנו פריצות אבטחה וחדירות לאתר. החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בגלישה באתר, והמשתמש משחרר את החברה ו/או מי מטעמה מאחריות לכל נזק שייגרם לו ו/או למי מטעמו עקב התקפות, ניסיונות פריצה וחדירות למידע כאמור ומוותר על כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

 

9. שירות לקוחות

9.1. לצורך פניה או בירור בכל נושא הקשור לאתר או למוצרים ו/או השירותים ניתן לפנות לחברה באמצעות דוא”ל בכתובת [email protected]

10. שונות

10.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף, בכל עת, את הוראות תנאי השימוש, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמה מוקדמת של המשתמשים, בהודעה שתתפרסם באתר (אולם באם יבוצעו שינויים מהותיים בתנאי השימוש, החברה תיידע את המשתמשים בקשר לשינויים האמורים זמן סביר לפני כניסתם לתוקף). נוסחם המחייב של תנאי השימוש הנם אלה שיופיעו מעת לעת באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בשינויים שחלו, אם חלו, בתנאי השימוש. המשך השימוש באתר לאחר ביצוע שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור המשתמש בדבר קבלת השינויים. לאור האמור, החברה ממליצה לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה ושימוש באתר. למען הסר ספק, כל שינוי בתנאי השימוש לא יחול ביחס להזמנות שכבר אושרו בהתאם לתנאי השימוש.

10.2. כל מחלוקות, טענות ותביעות בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, בקשר עם המידע, התכנים והמוצרים ו/או השירותים המצויים והמוצעים בו, ידונו על פי דיני מדינת ישראל, ללא כללי ברירת הדין שלהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו והצדדים שוללים במפורש סמכות של כל בית משפט אחר לעניין זה ותחולתו של כל דין זר.

10.3. במידה והוראה מהוראות תנאי השימוש, תקבע על ידי בית המשפט כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ו/או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט, אשר לא בוטלו או צומצמו.

10.4. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה או אי עמידה שלה על זכות המגיעה לה לפי תנאי השימוש או על פי דין, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של החברה על זכות כאמור.

10.5. תנאי השימוש אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין החברה ו/או מי מטעמה לבין המשתמש ו/או מי מטעמו.

10.6. החברה תהיה רשאית להמחות או להעביר (לרבות בהמחאת מכר או על דרך השעבוד), לפי העניין, את זכויותיה או התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה לצד שלישי, ללא מגבלה וללא חובת הודעה על כך, ובלבד שזכויות המשתמשים שנצברו עד למועד ההעברה כאמור לא תיפגענה.

עודכן לאחרונה: 16.3.2023

קודם
הבא
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
לכתבה