fbpx
חנות עדכונים מהשטח ההמלצות שלכם! אודות תמיכה ועזרה
למעלה מ-100 עסקי תיירות כבר מרווחים יחד איתנו!
פרסם אצלנו
עקבו אחרינו
אורח | התחבר
חנות

מדיניות פרטיות

חברת ויזיט טו ישראל בע”מ (מספר חברה 51-622746-9) (“החברה” או “אנו“) מתייחסת בכבוד לפרטיותך ומחויבת לשמור ולהגן על המידע האישי שהיא אוספת ומחזיקה אודותייך. מדיניות הפרטיות להלן מתארת את האופן בו אנו אוספים מידע, סוגי המידע הנאסף, אופן השימוש במידע וכן הדרך בה אתה, כנושא המידע, יכול לעיין בו, לעדכנו או לבקש למחקו.

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

  1. כללי

בעת השימוש באתר “Visit 2 Israel” המצוי בכתובת: Visit2israel.com (“האתר“) ו/או במסגרת ההתקשרות שלך מול החברה, אתה מסכים לכך שאנו נאסוף, נשמור ונשתמש במידע (כהגדרתו להלן) אודותיך, באופן המתואר במדיניות זו ולמטרות המתוארות בה.

אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע לחברה ומסירתו נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, אולם, ייתכן שללא מסירת מידע מסוים, החברה לא תוכל להציע או לספק לך את השירותים הכלולים באתר, כולם או חלקם, ו/או ייתכן שלא תוכל לעשות שימוש בכל האפשרויות, התכנים או המידע המוצעים דרך ו/או באתר.

 

  1. סוגי המידע הנאסף

במסגרת השימוש שלך באתר, החברה עשויה לאסוף אודותיך את סוגי המידע הבאים:

מידע זה יישמר במאגרי המידע של החברה, המנוהלים על פי דין.

(“מידע מזהה אישית”, “מידע אנונימי” ו”עוגיות” ייקראו ביחד להלן: “המידע“).

 

 

  1. מטרות

המידע, כולו או חלקו, ישמש את החברה, למטרות הבאות, כולן או חלקן, לפי העניין:

 

  1. העברת מידע לצדדים שלישיים 

אנו לא נעביר לצדדים שלישיים את המידע, אלא במקרים המפורטים להלן:

 

מובהר כי העברת המידע לצדדים שלישיים כמפורט לעיל תיעשה באופן מידתי, ותכלול מידע רלוונטי בלבד, אשר העברתו נדרשת בהתאם לאחת המטרות המפורטות בפרק ‎3 לעיל.

העברות בינלאומיות. החברה תהיה רשאית להעביר את המידע (כולו או חלקו) לצדדים שלישיים כמפורט לעיל, אשר ממוקמים במדינות או בתחומי שיפוט בהם רמת ההגנה על פרטיות ואבטחת המידע שונה מזו הקיימת והנהוגה בישראל. בשימוש באתר ובמסירת המידע לחברה, אתה מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר את המידע גם לצדדים שלישיים כאמור הממוקמים במדינות או בתחומי שיפוט אלו.

 

  1. עוגיות (Cookies)

האתר עשוי לעשות שימוש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. אנו עשויים אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

 

  1. אבטחת מידע

החברה נוקטת ומיישמת אמצעים שונים לעניין אבטחת מידע, בהתאם לסטנדרטים המקובלים. יחד עם זאת, כידוע, בעוד שאמצעים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית וזליגת מידע, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט, שכן אחסון והעברת מידע באמצעים אלקטרוניים (לרבות דרך רשת האינטרנט), לעולם לא יהיו בטוחים לחלוטין. לכן, אנו לא מתחייבים שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני, למשל, גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו, ובעצם השימוש באתר, אתה מסכים לכך שהנך מודע לסיכונים האינהרנטיים הכרוכים בכך.

 

  1. תקופת שמירת המידע

החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש לצורך מימוש המטרות המפורטות בפרק 3 לעיל, אלא אם תקופת שמירת מידע ארוכה או קצרה יותר נדרשת או מותרת על פי דין.

 

  1. זכויות נושאי מידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות , כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, על-פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לדרוש, בכתב, מבעל מאגר מידע המשמש לדיוור ישיר, שמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. כמו כן, כל אדם זכאי לדרוש, בכתב, מבעל מאגר המידע המשמש לשירותי דיוור ישיר או מבעל מאגר המידע שבו מצוי המידע שעל-פיו בוצעה הפנייה, כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים, והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע. על בעל מאגר המידע לפעול בהתאם לדרישת אותו אדם, ולהודיע בכתב לאותו אדם, כי פעל על פיה, כאשר ככל שלא הודיע בעל מאגר המידע תוך 30 ימים מיום קבלת הדרישה האמורה, רשאי האדם שהמידע מתייחס אליו לפנות לבית המשפט בדרך שנקבעה בתקנות, כדי שיורה לבעל מאגר המידע לפעול כאמור.

לצורך מימוש זכויותיך לפי חוק הגנת הפרטיות כאמור, או לכל שאלה בנושא מדיניות פרטיות זו, יש לפנות לחברה, באמצעות דואר אלקטרוני: ______________[להשלים] [Visit2israel.com].

 

 

  1. שינויים במדיניות הפרטיות

אנו נהיה רשאים לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

 

עודכן לאחרונה: 7.3.2023.

קודם
הבא
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
לכתבה