fbpx
חנות עדכונים מהשטח ההמלצות שלכם! אודות תמיכה ועזרה
למעלה מ-100 עסקי תיירות כבר מרווחים יחד איתנו!
פרסם אצלנו
עקבו אחרינו
אורח | התחבר
חנות
דמי הבראה 2023

דמי הבראה 2023: כל הזכויות שלכם במגזר הציבורי והפרטי

קרדיט: unsplash
קרדיט: unsplash
דמי הבראה 2023: כל הזכויות שלכם במגזר הציבורי והפרטי
0.9K
0
5.0
0.9K
0
5.0

דמי הבראה הם תשלום שעל מעביד בישראל לשלם לעובד, מכוח צו הרחבה בעניין זה, או מכוח הסכם קיבוצי. בכתבה הבאה תוכלו לדעת את הסכום המגיע לכם, בהתאם לשנות הוותק שלכם

נכתב על ידי: מערכת אתר visit2israel
נכתב על ידי: מערכת אתר visit2israel

דמי הבראה 2023

דמי הבראה 2023: עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת (12 חודשים) לפחות במקום עבודתם זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה, על בסיס 418 ש”ח ליום במגזר הפרטי ו-471.4 ש”ח ליום במגזר הציבורי

לעובדי קבלן ולעובדים בענפים מסוימים נקבעו תנאים מיטיבים יותר מהתנאים שנקבעו לכלל העובדים (ראו “הרחבות” בהמשך)

שימו לב

 • ביום 11.09.2023 נחתם צו הרחבה הקובע שדמי ההבראה במגזר הפרטי יעמדו על 418 ש”ח ליום הבראה ויחולו רטראקטיבית החל מיולי 2023.
 • עובדים שבמועד החתימה על צו ההרחבה שולמו להם כבר דמי ההבראה לשנת 2023, זכאים לתשלום ההפרש שבין התעריף הישן (378 ש”ח ליום הבראה) לתעריף המעודכן (418 ש”ח ליום הבראה).
 • למידע נוסף ראו יישום הוראות צו הרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש לשנת 2023, באתר משרד העבודה.

עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום העבודה (12 חודשים של יחסי עובד-מעסיק).

 • לאחר שהשלים העובד שנת עבודה (12 חודשים) אצל המעסיק, הוא זכאי לתשלום דמי הבראה רטרואקטיבית, החל מיום עבודתו הראשון.
 • תשלום דמי ההבראה (“השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש”) אינו מותנה בכך שהעובד שהה בפועל בנופש או בבית הבראה.
 • דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם למשך העסקתו באותה שנה.
 • גובה דמי הבראה ליום במגזר הפרטי מתעדכן בדרך כלל בחודשי יולי, בהתאם לעליית מדד המחירים הכללי לצרכן, במסגרת צו הרחבה.
 • גובה דמי הבראה במגזר הציבורי מתעדכן בדרך כלל בחודש יוני, בהתאם להודעת הממונה על השכר.
 • לעובדי קבלן ולעובדים בענפים מסוימים נקבעו תנאים מיטיבים יותר מהתנאים שנקבעו לכלל העובדים. לדוגמה, ראו “הרחבות” בהמשך.

טיפ

לחישוב דמי ההבראה ניתן להיעזר במחשבון של עמותת קו לעובד

גובה דמי הבראה 2023

מי זכאי?

 • עובדים שכירים שהשלימו לפחות שנת עבודה אחת אצל המעסיק, כולל:
 • עובדים במשרה חלקית
 • עובדים שבפועל עבדו רק בחלק מהימים במהלך השנה אך התקיימו יחסי עבודה בינם ובין המעסיק לפחות שנה אחת
 • עובדים שקיבלו הודעת פיטורים או מסרו הודעת התפטרות לפני שהשלימו שנת עבודה אחת, אבל הפיטורים או ההתפטרות נכנסו לתוקף לאחר שחלפה שנה (העסקת העובדים הסתיימה בפועל לאחר תום שנת עבודה)
 • עובדים שפוטרו בניגוד לחוק או שלא בתום לב זמן קצר לפני שהשלימו שנת עבודה באופן שמנע מהם להשלים שנת עבודה (ראו פסקי דין בהמשך).
 • גמלאים המקבלים פנסיה תקציבית ( למידע נוסף ראו דמי הבראה למקבלי קצבת פנסיה תקציבית).

חישוב מספר ימי ההבראה

 • מספר ימי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שצבר העובד במקום העבודה.
 • הטבלה הבאה מפרטת את מספר ימי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי (במגזר הציבורי מספרם גבוה יותר).

שנות ותק של העובד – מספר ימי הבראה

 • שנה ראשונה – 5 ימים
 • שנה שנייה ושנה שלישית – 6 ימים
 • שנים רביעית עד עשירית – 7 ימים
 • שנים אחת עשרה עד חמש עשרה – 8 ימים
 • שנים שש עשרה עד תשע עשרה – 9 ימים
 • שנה עשרים ואילך – 10 ימים

תשלום חודשי

 • עובד ומעסיק רשאים להסכים כי השכר המשולם לעובד מדי חודש כבר כולל בתוכו דמי הבראה.
 • לשם כך, חובה על המעסיק לקבוע זאת במפורש בחוזה ההעסקה של העובד וכן לייחד שורה נפרדת לתשלום דמי ההבראה בתלוש השכר (כלומר להפריד את תשלום דמי ההבראה משאר רכיבי השכר).
 • מעסיק שלא קבע זאת במפורש בחוזה העסקה ולא ייחד שורה נפרדת לדמי ההבראה בתלושי השכר החודשיים של העובד, אך טוען בדיעבד כי השכר ששולם כבר כולל בתוכו את דמי ההבראה, יצטרך להוכיח זאת בבית הדין לעבודה באמצעות ראיות אחרות.
 • חישוב דמי ההבראה הניתנים בתשלומים חודשיים ייעשה באמצעות חלוקת סכום דמי ההבראה השנתי המגיע לעובד (לפי הוותק שלו במקום העבודה) ל-12.
 • בכל מקרה, אסור למעסיק לשלם שכר בסיס הנמוך משכר המינימום. כלומר, אם השכר המשולם לעובד הוא שכר מינימום, המעסיק לא יכול לטעון כי שכר זה כולל בתוכו את דמי ההבראה, שכן משמעות הדבר ששכר הבסיס המשולם (ללא דמי ההבראה) נמוך משכר המינימום, והדבר מהווה עבירה על החוק.
 • תשלום חודשי לעובד חדש שטרם השלים שנה מלאה במקום העבודה, יכול להיעשות באחת משתי הדרכים:
  1. תשלום דמי ההבראה החל מהחודש הראשון לעבודה – במקרה כזה נהוג להחתים את העובד על הסכם לפיו במקרה שהוא אינו משלים שנה מלאה הוא מתחייב להחזיר את הסכומים שקיבל על חשבון דמי ההבראה או לאפשר למעסיק לקזז את הסכומים הללו מסכומים אחרים שהמעסיק עשוי להיות חייב לעובד.
  2. להמתין עד שהעובד ישלים שנה מלאה ולשלם לו את דמי ההבראה בעבור אותה השנה בתשלום יחיד, ולשלם תשלומים חודשיים החל מהשנה השנייה.
 • עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון, המועסקים כעובדים שעתיים, זכאים לקבל את דמי ההבראה באופן יחסי בכל חודש. למידע נוסף ראו:
 • דמי הבראה לעובדי שמירה ואבטחה,
 • דמי הבראה לעובדי ניקיון.
דמי הבראה 2023

קרדיט: flickr

מימון של נופש במקום תשלום דמי ההבראה

 • מעסיק רשאי להוציא את העובדים לנופש על חשבונו במקום לשלם להם דמי הבראה.
 • היציאה לנופש יכולה להחליף את תשלום דמי ההבראה אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
  1. הודעה מראש – המעסיק חייב להודיע לעובדים מראש ובצורה מפורשת כי היציאה לנופש היא על חשבון דמי ההבראה (ולא לצורך מטרה אחרת, כגון גיבוש חברתי).
  2. הסכמת העובדים – על העובדים להסכים לכך שדמי ההבראה ישולמו בדרך של יציאה לנופש. ההסכמה יכולה להיות מפורשת או באמצעות התנהגות. עצם היציאה לנופש בפועל על-ידי העובד פירושה שהוא מסכים לכך.
  3. שווי הנופש – עלות הנופש צריכה להיות לפחות בשווי דמי ההבראה המגיעים לעובדים. אם עלות הנופש נמוכה מסכום דמי ההבראה שמגיע לעובדים, על המעסיק לשלם לעובדים את ההפרש.

שימו לב

מימון הנופש נחשב כהטבה לצרכי מס, כלומר, העובדים יידרשו לשלם מס הכנסה על הנופש. המס ינוכה מתוך השכר

הפרת החובה של המעסיק

שימו לב

עובדי קבלן בתחום הניקיון, השמירה וההסעדה רשאים בתנאים מסויימים לתבוע גם את מזמין השירות (מקום העבודה בפועל) בגין הפרת זכויותיהם על ידי החברה הקבלנית. למידע נוסף ראו הגשת תביעה נגד מזמין שירות בשל הפרת הזכויות של עובדי הקבלן המועסקים אצלו.

צבירת זכויות להבראה במהלך היעדרויות

 

דמי הבראה 2023 וחופשה ללא תשלום (חל”ת)

 • חופשה ללא תשלום וכל היעדרות אחרת שלא מתקיימים בה יחסי עובד-מעסיק, לא צוברות ותק לחישוב הזכאות לדמי הבראה. * כלומר, בחישוב הוותק בעבודה שלפיו מחושבים דמי ההבראה, לא מובאת בחשבון התקופה בה שהה העובד בחופשה ללא תשלום, והעובד אינו זכאי לתשלום דמי הבראה עבור התקופה בה שהה בחל”ת.

דוגמה

 • עובד החל לעבוד אצל המעסיק ביולי 2019 ועבד עד אפריל 2020.
 • בחודשים אפריל- יוני (3 חודשים) יצא העובד לחל”ת עקב משבר הקורונה ושב לעבודתו ביולי 2020.
 • בעת תשלום דמי ההבראה בחודש יולי 2020, העובד לא זכאי לדמי הבראה שכן בחישוב הוותק של העובד לא מובאת בחשבון תקופת החל”ת, ולכן הוותק שלו בפועל הוא 9 חודשים בלבד.
 • לאחר 3 חודשי עבודה ( יולי – אוגוסט – ספטמבר 2020) השלים העובד ותק של שנה לצורך זכאותו לדמי הבראה.
 • בחודש יולי 2021, יהיה זכאי העובד ל-9.5 ימי הבראה:
 • 5 ימים עבור שנת עבודתו הראשונה שהסתיימה בספטמבר 2020.
 • 4.5 ימים עבור 9 חודשי עבודתו בשנה השנייה (אוקטובר 2020-יוני 2021).
 • אם במועד התשלום של דמי ההבראה (למשל בחודשים יוני-אוגוסט), העובד שוהה בחל”ת, המעסיק לא צריך לשלם לו במועד זה את דמי ההבראה (כולל עבור תקופת העבודה שלפני החל”ת). העובד יהיה זכאי לתשלום דמי ההבראה עבור תקופה זו לאחר חזרתו לעבודה. אם העובד פוטר או התפטר מהעבודה במהלך החל”ת, על המעסיק לשלם לעובד את יתרת דמי ההבראה (פדיון דמי הבראה) במסגרת גמר החשבון עם סיום יחסי העבודה.

דמי הבראה 2023 וחופשה, מחלה או מילואים

 • תקופות ההיעדרות הבאות צוברות ותק להבראה:
 • חופשה בתשלום – תקופת היעדרות בשל חופשה צוברת ותק להבראה, כל עוד החופשה היא בתשלום והעובד זכאי לתשלום דמי חופשה עבור היעדרות זו.
 • היעדרות על חשבון ימי מחלה– תקופת היעדרות בשל מחלה צוברת ותק להבראה, כל עוד ההיעדרות היא בתשלום והעובד זכאי לתשלום דמי מחלה עבור היעדרות זו.
 • מילואים – עובד הנמצא במילואים זכאי לדמי הבראה עבור תקופה זו.

חופשת לידה (תקופת לידה והורות)

 • על-פי סעיף 6 לצו ההרחבה חופשת לידה (תקופת לידה והורות) תובא בחשבון בקביעת תקופת הזכאות לדמי הבראה.
 • כלומר, תקופת חופשת הלידה נחשבת חלק מתקופת הזכאות לדמי הבראה והעובד/ת זכאים לתשלום דמי הבראה עבור תקופה זו.
 • עובדות ועובדים שנמצאים בחופשת לידה בחודש שבו המעסיק משלם את דמי ההבראה זכאים לקבל אותם למרות שלא עבדו בפועל באותו חודש.

שמירת היריון

 • חוק עבודת נשים קובע כי היעדרות בגין שמירת היריון לא תפגע בזכויות התלויות בוותק של העובדת (ראו סעיף 7(ג)(1) לחוק), ועל כן יש להביא בחשבון את תקופת שמירת ההיריון בחישוב דמי ההבראה .
 • יחד עם זאת, קיימת מחלוקת בפסיקה האם תקופת שמירת ההיריון נספרת רק לצורך עמידה בתנאי הסף של שנת וותק אך לא מזכה בתשלום דמי הבראה, או שהעובדת זכאית לתשלום דמי הבראה בגין כל תקופת שמירת ההיריון. ישנם מספר פסקי דין של בית הדין האזורי לעבודה בהם נפסק שהעובדת זכאית לתשלום דמי הבראה עבור התקופה בה שהתה בשמירת לידה, אולם יש גם פסיקה ממנה עולה שתקופת שמירת היריון תבוא בחשבון בבדיקה אם עברה שנה אחת של ותק לצורך זכאות עקרונית לדמי הבראה, אך לא תבוא בחשבון לצורך קביעת שווי הזכאות להבראה. (ראו רשימת פסקי דין בהמשך). טרם התקבל פסק דין מחייב של בית הדין הארצי בסוגיה זו.

תאונת עבודה

 • היעדרות בשל תאונת עבודה אינה מזכה בשכר מטעם המעסיק, אך מזכה בדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי.
 • בית הדין האזורי לעבודה פסק כי יש לראות בתקופת תאונת עבודה כחופשה ללא תשלום שאינה צוברת ותק להבראה. טרם התקבל פסק דין מחייב של בית הדין הארצי.
דמי הבראה 2023

קרדיט: unsplash

דמי הבראה 2023 – פדיון דמי הבראה (בגין שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה)

 • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה במהלך תקופת העבודה – עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) והוא עדיין מועסק אצל אותו מעסיק, זכאי לתבוע את פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו לשנת עבודתו הנוכחית, נוסף על דמי ההבראה המגיעים לו בשנה השוטפת.
 • תביעה לתשלום פדיון דמי הבראה לאחר סיום תקופת העבודה – עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.
 • למידע נוסף ראו פדיון דמי הבראה.

חשוב לדעת

 • עובדים לא רשאים לוותר על דמי ההבראה או על חלק מהם. גם אם עובד נאלץ או הסכים לוותר על הסכומים שמגיעים לו בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב.
 • עובדים שזכאים לדמי הבראה אך סיימו את העסקתם לפני המועד שבו המעסיק משלם את דמי ההבראה, זכאים לקבל את דמי ההבראה במשכורתם האחרונה.
 • דמי הבראה חייבים במס הכנסה, בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אך אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורים.

לא רק דמי הבראה 2023

עקבו אחרינו באינסטגרם ותכירו את עמוד ההסברה הפעיל ביותר בימי המלחמה >>>

לקבוצת הפייסבוק מארחים את תושבי הדרום >>>

להנחיות פיקוד העורף לחץ כאן >>>

מלחמת חרבות ברזל 2023: עדכונים בעקבות האירועים הביטחוניים >>>

לתרומות דם בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

המקומות המציעים עזרה תרומות לתושבי הדרום ולחיילי צה”ל >>>

הנחיות פיקוד העורף בזמן אזעקה >>>

הוראות פיקוד העורף במקרה של התרעה על חדירת מחבלים >>>

תדר גל שקט בשבת: הפתרון ליישובים שומרי שבת בעוטף עזה >>>

חמאס = דאעש: פרוייקט הסברה מיוחד של Visit2israel ברחבי העולם >>>

טיסות חילוץ לישראל במלחמת חרבות ברזל: רשימה מתעדכנת מדי יום >>>

מתנדבים בזמן ימי המלחמה: חדר המבצעים של ישראל זקוק לכם >>>

זכויות עובדים במלחמה: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

מענק מילואים: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

קבוצות וואטסאפ בימי המלחמה: היכן להתעדכן בזמן מלחמת חרבות ברזל? >>>

פיצוי עוטף עזה: כמה כסף מגיע למפונים בזמן מלחמת חרבות ברזל? >>>

עסקים בעוטף עזה: שאלות ותשובות במהלך מלחמת חרבות ברזל >>>

עזרה בזמן המלחמה: שאלות ותשובות לפגועים פיזית או נפשית >>>

מס רכוש בחרבות ברזל: כל המידע עבור מי שרכושו נפגע במהלך המלחמה >>>

ביטול טיסה בגלל מלחמה: כל מה שצריך לדעת בזמן מלחמת חרבות ברזל >>>

מסעדות פתוחות בימי מלחמת חרבות ברזל >>>

התנדבות בחקלאות: כאן תוכלו לתרום במלחמת חרבות ברזל >>>

הצהרת דובר צה”ל: צפו בדבריו של דניאל הגרי >>>

דחייה ושורה של הקלות: מתווה הבגרויות החדש לשנת הלימודים הנוכחית >>>

צו 8 לחקלאות הישראלית: הדרך שלכם להתנדב או לבקש עזרה >>>

העמותות שפועלות למען בני ובנות הזוג של החללים והנרצחים במלחמת חרבות ברזל >>>

שוק עוטף 2023: הפרטים על כל האירועים במלחמת חרבות ברזל >>>

תשלום פיצויים בגין נזקים לרכבים בעוטף במלחמת חרבות ברזל >>>

החזרי נסיעות מילואים: כאן תוכלו לקבל מידע על החזר במלחמת חרבות ברזל >>>

מלגת קטיף לאומי: כל הפרטים, הסכומים והרשמה למלגה >>>

הטבות מילואים במלחמה: מה מגיע לכם מהמדינה? >>>

כתבות נוספות

פיקניק בטבע
מחפשים את הלוקיישן לפיקניק המושלם? 5 אתרי פיקניק מצפון לדרום
לכתבה המלאה
300
0
5.0
חוף דור, קרדיט: עמית וקסלר
בזריחה, בשקיעה ובכל עונה: טיול מושלם לחופשת פסח
לכתבה המלאה
303
0
5.0
מסעדות כשרות עם אווירה
לאכול בסטייל: 9 מסעדות כשרות עם אווירה
לכתבה המלאה
452
0
5.0
גן השלושה הסחנה, צולם ע"י ד"ר יואב פלמה
הסוף למנגלים: החל מיולי 2024 גן השלושה הסחנה יהפוך לגן ירוק
לכתבה המלאה
362
0
5.0
3+
4+
5+

תגובות קהילה (0)
אין עדיין תגובות לכתבה
רוצה להיות הראשון שמשתף את החוויה שלו?
התחבר כדי להגיב >

לפי קטגוריה

רוצים לקבל המלצות לטיולים מיוחדים בארץ לפני כולם?
השאירו כתובת מייל וכנסו לניוזלטר של

  תודה על ההרשמה!
  >בקרוב תתחילו להנות מהמלצות טיולים יחודיות לפני כולם
  קודם
  הבא
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  גן לאומי מצדה: המדריך המלא למטיילים
  המדריך המלא עבור המטיילים הפוקדים את מצדה
  לכתבה